Best learning English tools (Luyện nói tiếng Anh)

The truth is you won’t be able to advance in English without improving your English speaking skills. And your pronunciation won’t sound like a native speaker if you practice with non-native speakers. So, how to find people who are natives to practice English with you for FREE? Yeah, you heard it right. It’s totally free. Here are 2 online English tools you can use to improve your English speaking skills faster than ever. Also, I bet you what, your pronunciation will improve dramatically and will be much better than mine.

Sự thật là bạn sẽ không thể đạt được trình độ tiếng Anh cao cấp nếu không cải thiện kỹ năng nói. Và phát âm của bạn sẽ không giống người bản ngữ nếu bạn luyện tập với những người không phải người bản ngữ. Vậy làm thế nào để tìm được người bản xứ cùng bạn luyện tiếng Anh MIỄN PHÍ? Vâng, bạn không nghe nhầm đâu. Nó hoàn toàn miễn phí. Đây là 2 công cụ tiếng Anh trực tuyến bạn có thể sử dụng để cải thiện kỹ năng nói của mình nhanh hơn bao giờ hết. Ngoài ra, tôi dám chắc với bạn rằng, khả năng phát âm của bạn sẽ cải thiện đáng kể và sẽ tốt hơn tôi rất nhiều.

 

The first is Lingbe. This is a mobile application that you can download onto your phone. I find it so easy to use. By clicking on the Start button, choose “Start a call 1 on 1”, then click on “native call” and “Start for 10 lingos per minute”. Just relax and wait a moment until your native partner picks up the call. Then, have fun practicing. In order to get enough lingos to practice your English, you should teach others your native language by answering calls from people who want to practice your mother tongue. In doing so, you can have conversations with native speakers totally free.

Đầu tiên là Lingbe. Đây là một ứng dụng mà bạn có thể tải xuống điện thoại của mình. Tôi thấy nó rất dễ sử dụng. Bằng cách nhấp vào nút Bắt đầu, chọn “Bắt đầu cuộc gọi 1 1″, sau đó nhấp vào “cuộc gọi với người bản ngữ” và “Bắt đầu với 10 lingo mỗi phút”. Chỉ cần thư giãn và đợi một lúc cho đến khi có người bản ngữ nhận cuộc gọi của bạn. Sau đó, hãy thực hành thật vui vẻ. Để có đủ lingo để thực hành tiếng Anh, bạn nên dạy người khác ngôn ngữ mẹ đẻ của mình bằng cách trả lời các cuộc gọi từ những người muốn luyện tập tiếng mẹ đẻ của bạn. Khi làm như vậy, bạn có thể trò chuyện với người bản ngữ hoàn toàn miễn phí.

 

The second is a website named ConversationExchange.com. This has been a very popular website for many language learners and polyglots all over the world for many years. You can find your native partners by creating an account, then looking for native English speakers who are willing to make friends with you, then sharing your social account and practicing! In my personal experience, I have been fortunate enough to learn from many intelligent people, such as economists, professionals, psychologists, teachers, and lawyers. You could have many of those experts, too.

Thứ hai là trang web có tên ConversationExchange.com. Đây là một trang web rất phổ biến đối với nhiều người học ngôn ngữ và những người nói nhiều thứ tiếng trên toàn thế giới từ nhiều năm nay. Bạn có thể tìm những người bản xứ bằng cách tạo một tài khoản, sau đó tìm kiếm những người nói tiếng Anh bản địa sẵn sàng kết bạn với bạn, sau đó chia sẻ tài khoản xã hội của bạn và thực hành! Theo kinh nghiệm cá nhân của tôi, tôi đã đủ may mắn để học hỏi từ nhiều chuyên gia, chẳng hạn như các nhà kinh tế, chuyên gia, nhà tâm lý học, giáo viên và luật sư. Bạn cũng có thể gặp được nhiều chuyên gia như vậy.

 

Studying English is not only studying a new language, but also a journey to learn new things that we are not able to do by using our first languages. Don’t focus on the language; let’s focus on the knowledge that can better your life.

Học tiếng Anh không chỉ là học một ngôn ngữ mới, mà còn là một hành trình học hỏi những điều mới mẻ mà chúng ta không thể học được bằng cách sử dụng ngôn ngữ mẹ đẻ. Đừng tập trung vào ngôn ngữ, hãy tập trung vào những kiến ​​thức có thể làm cho cuộc sống của bạn tốt hơn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Developed by Tiepthitute
Facebook Messenger
Chat với chúng tôi qua Zalo
Gọi ngay