Why do so many people fail to be fluent in English? Thất bại khi học tiếng Anh?

As you can see, one of the most common reasons is that we are afraid of making mistakes. Just stop for a few seconds and think about what we have learnt from narcissistic parents and teachers. Unconsciously, we have been taught to become the perfect child to be loved and to be happy. In our minds, making mistakes means we are bad. Therefore, we have to dedicate ourselves to doing everything perfectly. In doing so, we don’t feel enthusiastic and motivated to keep practicing the language every single day.
Như bạn có thể thấy, một trong những lý do phổ biến nhất là chúng ta sợ mắc sai lầm. Chỉ cần dừng lại một vài giây và nghĩ về những gì chúng ta đã học được từ những bậc cha mẹ và giáo viên có lòng tự ái. Trong vô thức, chúng ta đã được dạy để trở thành một đứa trẻ hoàn hảo để được yêu thương và hạnh phúc. Trong suy nghĩ của chúng ta, phạm sai lầm có nghĩa là chúng ta tồi tệ. Vì vậy, chúng tôi phải cống hiến hết mình để làm mọi thứ một cách hoàn hảo. Khi làm như vậy, chúng tôi không cảm thấy nhiệt tình và động lực để tiếp tục thực hành ngôn ngữ mỗi ngày.
We will never master a new language by sitting in a class 2 times a week without using it on a daily basis. Let’s repeat some accurate thoughts like these:
Chúng ta sẽ không bao giờ thành thạo một ngôn ngữ mới nếu ngồi trong lớp học 2 lần một tuần mà không sử dụng nó hàng ngày. Hãy lặp lại một số suy nghĩ chính xác như sau:
I am not perfect.
Tôi không hoàn hảo.
I am always good enough to be loved.
Tôi luôn đủ tốt để được yêu.
I deserve what I have.
Tôi xứng đáng với những gì tôi có.
When I make mistakes, I am learning and moving forward.
Khi tôi mắc lỗi, có nghĩa rằng tôi đang học hỏi và tiến về phía trước.
I am strong enough. I want to learn, and I can do everything I want.
Tôi đủ mạnh mẽ. Tôi muốn học hỏi, và tôi có thể làm mọi thứ tôi muốn.
I am able to teach myself emotional intelligence in English and recover from my traumatic childhood.
Tôi có thể tự học trí tuệ cảm xúc bằng tiếng Anh và chữa lành sang chấn tuổi thơ của tôi.
Day by day, bit by bit, I am going to better myself.
Ngày qua ngày, từng chút một, tôi đang hoàn thiện bản thân.
I am not perfect. I am always good enough to be loved.
Tôi không hoàn hảo. Nhưng tôi luôn xứng đáng được được yêu.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Developed by Tiepthitute
Facebook Messenger
Chat với chúng tôi qua Zalo
Gọi ngay